MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES 

anchor_icon.png

Els recursos energètics no són inesgotables, per col·laborar amb el medi ambient cal començar a fer-ho des de casa. Així doncs el Club Nàutic d'Arenys de Mar vol fer extensiu a tots els seus usuaris una sèrie de consells que faran que el nostre compromís sigui col·lectiu. 

 • Totes les empreses que realitzin treballs dins del recinte portuari, encara que sigui dins l’interior d’un vaixell, a títol privat, cal que obtingui una autorització del port.
 • Sobre el domini públic està prohibit realitzar qualsevol tipus d’obra; en cas de voler modificar alguna secció caldrà obtenir l’autorització per part de l’autoritat portuària.
 • El títol d'ús preferent d’un amarrador comprèn el mirall d’aigua i els caps que amarren l’embarcació al moll, els quals són propietat i responsabilitat del titular.
 • Abans de procedir a amarrar una embarcació, s’ha de notificar al Contramestre del Club, avisar de l’estada prevista i aportar la documentació de l’embarcació i la pòlissa de responsabilitat civil de la mateixa.
 • La col·locació de més d’una embarcació o element flotant sobre un amarrador ha de ser autoritzat per l’autoritat portuària.
 • L’autorització de l'ús d’un amarrador a un tercer ha de ser comunicat per escrit a la Capitania del Port on l’informaran del procediment a seguir.
 • No es pot realitzar a bord treballs de pintura i/o vernissos.
 • No realitzar la neteja de vehicles, motos aquàtiques, etc. sobre els vials i la zona portuària.
 • No dipositar sobre els molls materials perillosos com bateries, bengales, olis, dissolvents, combustibles, pintures, etc. Per això existeix un punt de recollida selectiva.
 • En compliment de la llei medi-ambiental, cal fer la selecció de residus i dipositar-los en els seus respectius contenidors.
 • No deixar escales o altres objectes sobre els vials del port.
 • No manipular les torretes de subministraments.
 • Utilitzar les connexions d’aigua i llum homologades al port.
 • Les mànegues d’aigua no s’han de deixar enrotllades sobre les torretes de subministrament, i cal col·locar al seu extrem un tancament amb vàlvula.
 • Cal col·locar a les embarcacions tres defenses per banda com a mínim.
 • En entrar a port cal tenir en compte que les embarcacions que surten tenen preferència d’acord amb el Reglament Internacional per Prevenir Abordatges (RIPA).
 • Respectar la prohibició d’aparcar i fer-ho en els llocs autoritzats, així com respectar la velocitat màxima autoritzada de 20 km/h.